Eric Kesse

Me din de Eric Kesse. Meyɛ sukuuni a meresua abibirem abakɔsɛm wɔ MSU. Meyɛ Ghanani, ɛna ɛhɔ nso na mekɔɔ me suapɔn sukuu a ɛdikan: suapɔn yi din de University of Cape Coast. Mesuaa abibiman amammerɛ ne abakɔsɛm (African Studies): ɛno nso mu na menyaa me suapɔn abɔdin krataa a ɛdikan. Me saa nso mekɔɔ The Ohio University (OhioU) a ɛwɔ Athens, OH, kɔ suaa ewiase mu nsɛnsɛm ne nketawodie. Menyaa m’abɔdin krataa a ɛtɔso mmienu (MA in International Affairs) wɔ OhioU. Ansa na merebɛba MSU no, me ne Ohio Valley International Council (OVIC) a ɛwɔ OhioU yɛɛ adwuma:  mekyerɛɛ asukuufoɔ adeɛ faa abibirem abakɔsɛm ne wɔn amammerɛ ho. Me saa nso kyerɛɛ suapɔn asukuufoɔ – wɔn a wɔfiri Amerika ne wiase afanaa nyinaa – Akan (Twi) berɛ a na mewɔ OhioU no. Makyerɛ adeɛ wɔ University of Cape Coast, ɛna megu so rekyerɛ adeɛ wɔ MSU. Kasa a meka no bi ne Asante Twi, Fante, Nzima, brɔfo kasa English ne (“elementary”) French. Eric adesua-adwuma a ɔreyɔ wɔ MSU no fa Nzulezo ho. Nzulezo yɛ kuro kitiwa bi a ɛyɛ fɛ nanso emu nnipa no akyekyere kuro no wɔ nsuo mfinfini wɔ Ghana atɔeɛ mmantam. Eric reyɔ nhwehwɛmu afa Nzulezo abakɔsɛm ne Nzulezofoɔ asetena mu nsɛnsɛm ho: ne sɛ nea kuro no mpuntuo and ne nkɔsoɔ bɛboa kurommafoɔ, Ghana Nsrahwɛ Dwumadie (Ministry of Tourism), ne Ghanaman nyinaa. Eric ani agye pii sɛ ɔde ne ho abɛdom RCAH abusua fɛfɛ yi, na ɔrehwɛ anim sɛ ɔne RCAH sukuufoɔ, akyerɛkyerɛfoɔ, ne adwumayɔfoɔ nyinaa bɛyɛ adwuma kwan fɛfɛ so na aboa ma CLAC dwumadie no atumpɔn.

Biography in English